Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

De Federale Open Data Taskforce van de FOD Beleid en Ondersteuning DG Digitale Transformatie en de Dienst Administratieve Vereenvoudiging ("Task Force") biedt u een website aan met open data die ter beschikking gesteld worden door de federale en regionale overheidsdiensten, en de federale en regionale overheidsinstellingen. De Task Force verbindt zich de Opendata Website technisch te beheren en de beschikbaarheid zoveel mogelijk te verzekeren.

Tenzij anders wordt aangegeven mag de informatie die u op de Opendata Website zelf vindt kosteloos worden aangewend. Wanneer voor het gebruik of voor de reproductie van bepaalde informatie voorafgaande toestemming is vereist, worden de beperkingen van het gebruik uitdrukkelijk vermeld. De Task Force behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de Opendata Website.

De Opendata Website bevat vooral links naar data van overheden, instanties en organisaties waarover de Task Force geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. Het zijn de betrokken overheidsdiensten en overheidsinstellingen die u de data aanbieden via de Opendata Website. De Task Force kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze data. De intellectuele eigendomsrechten op deze data behoren toe aan de betrokken instantie.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de data die via de website ter beschikking worden gesteld of er vragen over hebt, kan u de betrokken overheidsdienst contacteren. Indien deze u niet bekend is kan u zich wenden tot de Task Force als technische beheerder van de website. In dat laatste geval zal de Task Force u naar de juiste overheidsdienst verwijzen.

De overheidsdiensten en overheidsinstellingen die data ter beschikking stellen via de Opendata Website leveren grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde data volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde data. Indien de via de Opendata Website verstrekte data onjuistheden zouden bevatten of indien bepaalde data via de Opendata Website onbeschikbaar zouden zijn, zullen de overheidsdiensten en overheidsinstellingen de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Noch de Task Force noch de andere overheidsdiensten en overheidsinstellingen aanvaarden aansprakelijkheid  voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van de data.

Elke overheidsdienst of overheidsinstelling bepaalt zelf de voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van de data. De gebruiker wordt geacht deze gebruiksvoorwaarden te kennen en te respecteren. Per set van data kunnen de overheidsdiensten en overheidsinstellingen u vragen een licentieovereenkomst te ondertekenen. De toepasselijke licentieovereenkomsten kan u via de Opendata Website raadplegen. Mogelijk betekent het bestaan van een licentieovereenkomst dat u niet onmiddellijk toegang kan krijgen tot de gewenste data.

Op de Opendata Website zal u een rubriek vinden waar u vragen, ideeën en suggesties naar de Task Force kunt sturen. De Task Force behoudt zich het recht voor om interessante  informatie te publiceren of te gebruiken. Elk idee en elke suggestie kan naar de desbetreffende instantie doorgestuurd worden. Dit houdt echter geen garantie in dat deze ideeën en suggesties resulteren in een aanpassing van de dienstverlening.