De Federale Beroepscommissie voor het hergebruik van overheidsinformatie

De Federale Beroepscommissie voor het hergebruik van overheidsinformatie

Koninklijk Besluit van 18 juli 2008 betreffende de samenstelling en werkwijze van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten  werd genomen ter uitvoering van de Wet van 7 maart 2007 in het kader van de omzetting naar Belgisch recht van de Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 19 april 2007) en meer in het bijzonder het artikel 9 van bovengenoemde wet die de oprichting van deze commissie invoerde.

Missie

De Federale Beroepscommissie voor het hergebruik van overheidsinformatie heeft tot doel om zich met beslissingsmacht uit te spreken over de bezwaren die door de particulieren worden ingediend, wanneer deze geconfronteerd worden met een weigering op hun vraag bij een overheidsdienst om gemachtigd te worden om informatie te hergebruiken waarover deze overheid beschikt, of wanneer één van de bepalingen van de afgeleverde vergunning tot hergebruik niet gerespecteerd wordt.

Samenstelling

De afdeling hergebruik van bestuursdocumenten is samengesteld uit zes leden.  Naast de voorzitter en het lid-secretaris zetelen vier door de Koning benoemde leden. Twee van de vier leden worden benoemd onder de ambtenaren van niveau A van de gecentraliseerde of gedecentraliseerde diensten van de Staat. De twee overige worden aangeduid onder de personeelsleden van private ondernemingen of verenigingen die als maatschappelijk doel de verdediging van de belangen van dergelijke ondernemingen hebben. Deze samenstelling vormt een element van de onafhankelijkheid van de Commissie.

De gemengde samenstelling van de Commissie laat toe om het risico te vermijden dat deze niet in staat zou zijn om te vergaderen. Dit zou kunnen voorkomen indien zij enkel uit ambtenaren waren samengesteld, omdat in deze veronderstelling de ambtenaren zich in een conflictsituatie zouden kunnen bevinden ten opzichte van artikel 16, alinea 2, van het ontwerpbesluit dat verbiedt aan leden van de Commissie om aanwezig te zijn op een bespreking van zaken in dewelke zij rechtstreeks betrokken zijn bij het administratieve besluit waartegen een bezwaar werd ingediend. De Commissie oefent haar taak volledig onafhankelijk en neutraal uit. Bij de behandeling van de adviesaanvragen of beroepen kan ze geen instructies ontvangen.

De leden van de Commissie mogen niet aanwezig zijn op beraadslagingen van de Commissie over materies waarin zij rechtstreeks betrokken zijn bij de administratieve beslissing, waartegen een beroep werd ingediend. Het is hen eveneens verboden deel te nemen aan beraadslagingen van de Commissie over voorwerpen waarbij ze rechtstreeks betrokken zijn, hetzij op persoonlijk vlak of als zaakgelastigde, of betreffende zaken waarin hun bloed- of aanverwanten tot de vierde graad inbegrepen een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben.

Benoeming van de leden

De leden van de Commissie waarvan de samenstelling en de werkwijze geregeld worden door het koninklijk besluit, worden benoemd door de Koning door middel van een in Ministerraad overlegd besluit, op voordracht van de Eerste Minister. De aanduiding van elk effectief lid gaat samen met de aanduiding van een vervangend lid.

Zetel

De zetel van de Commissie is gevestigd binnen de gebouwen van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Beslissingsname

De afdeling hergebruik van bestuursdocumenten neemt haar beslissingen bij meerderheid van stemmen.

Motivatie van de beslissingen en openbaarheid ervan

De beslissingen van de afdeling hergebruik van bestuursdocumenten zijn met redenen omkleed en openbaar. De Commissie die een beroep ontvangt, noteert dit in een register, met vermelding van de datum van ontvangst. Tot hiertoe heeft de Commissie geen beroep mogen ontvangen. Op te merken valt dat sommige beslissingen van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie de wet van 7 maart 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie expliciet vermelden.