Wettelijk kader en adviezen

Wettelijk kader en adviezen

Adviezen

Europese Richtlijn

De richtlijn 2013/37/EU tot wijziging van de richtlijn 2003/98/EG van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie werd goedgekeurd op 26 juni 2013 door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie.

De herziening van de richtlijn brengt het volgende met zich mee:

 • de verplichting om alle documenten van overheidsdiensten herbruikbaar te maken, onder voorbehoud van de door de nationale regels en de richtlijn voorziene uitzonderingen;
 • de uitbreiding van het toepassingsgebied tot de bibliotheken – met inbegrip van de universitaire bibliotheken –, de musea en de archieven;
 • meer transparantie;
 • de aanmoediging om open licenties te gebruiken;
 • het gebruik van een machinaal leesbaar open source-formaat, met metadata die gemakkelijk te hergebruiken zijn;
 • vergoedingen voor de transparante terbeschikkingstelling en verspreiding, indien mogelijk beperkt tot de marginale kosten voor hun vermenigvuldiging. Wanneer vergoedingen hoger liggen dan de marginale kosten, moeten ze worden vastgesteld aan de hand van objectieve, transparante en controleerbare criteria. De lidstaten zouden de vaststellingcriteria kunnen bepalen voor vergoedingen die hoger liggen dan de marginale kosten, ofwel in de nationale regelgeving, ofwel door het aanstellen van de gepaste deskundige instantie(s) bevoegd voor het bepalen van de bovengenoemde criteria;
 • rechtsmiddelen met de mogelijkheid tot beroep bij een onpartijdige instantie van herbehandeling, die losstaat van het mechanisme van de lidstaat dat de criteria vaststelt voor vergoedingen die de marginale kosten overstijgen.

Opgeheven door de Richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie.

De inhoudelijke wijzigingen van de wettekst worden toegespitst op de volgende gebieden:

 • het verlenen van toegang tot dynamische gegevens in realtime en via adequate technische middelen;
 • het uitbreiden van het aanbod aan waardevolle overheidsgegevens voor hergebruik;
 • het aanpakken van nieuwe vormen van exclusiviteitsregelingen;
 • het gebruik van uitzonderingen op het beginsel dat slechts de marginale kostprijs in rekening mag worden gebracht;
 • het verband tussen deze richtlijn en bepaalde rechtsinstrumenten.

Uitvoeringsverordening van 21 december 2022 tot vaststelling van een lijst met specifieke hoogwaardige datasets en de regelingen voor publicatie en hergebruik van die gegevens.

 

Omzetting van de richtlijn

De omzetting van de richtlijn in Belgische wetgeving impliceert een omzetting op zowel het federale niveau als op het niveau van de deelstaten: